Podmienky pre zápis

Podmienky pre zápis členstva do klubu - Podunajské Biskupice - "Plavecká akadémia, o.z. so sídlom na ulici Š.Králika 3/A, 841 07 Bratislava, IČO: 50708121, DIČ: 2120554051

Podmienky pre zápis členstva do klubu - Devínska nová Ves - "Plavecká akadémia, o.z. so sídlom na ulici Š.Králika 3/A, 841 07 Bratislava, IČO: 50708121, DIČ: 2120554051

Podmienky pre zápis členstva do klubu - Rača - "Pohybová akadémia, o.z. so sídlom na ulici Guothova 5, 83101 Bratislava, IČO: 50784021, DIČ: 2120501174

1. Spôsob prihlasovania a úhrady kurzu

Prihlásenie do pohybového kurzu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky. Ak si nie ste istý voľbou kurzu, radi vám pri výbere pomôžeme. Elektronická prihláška nadobúda platnosť až po uhradení kurzovného príspevku. Úhradu za kurz je možné realizovať len prevodom na účet  poskytovateľa kurzov. Pre identifikáciu platby prosím uveďte variabilný symbol, ktorý vám systém vygeneruje po vyplnení a odoslaní prihlášky. Do poznámky prosím uveďte meno účastníka kurzu. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) do 3 pracovných dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná.

2. Zdravotný stav dieťaťa

Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič dieťaťa prehlasuje, že nepozná dôvod(napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa jeho dieťa nemohlo zúčastňovať kurzov. Pre nových účastníkov babygym kurzov je povinné priniesť potvrdenie od pediatra. 

3. Náhrada za neúčasť

3.1 Za neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu.
3.2

Účastník "Pohybovej prípravy" má nárok na náhradu maximálne 3 vymeškaných hodín v rámci daného kurzu. Čerpať si ich môže počas trvania kurzu a maximálne týždeň po skončení kurzu.

Účastníci kurzov "Babygym" majú možnosť nahradiť si maximálne 3 vymeškané, ale včas ospravedlnené hodiny v nasledujúcich 3 mesiacoch od skončenia kurzu. Po uplynutí 3-mesačnej lehoty od pôvodného dátumu konania kurzu nárok na náhradu prepadá

Odhlasovanie z hodiny je akceptované len elektronicky, v klientskom konte do 8:30 rána pred začatím kurzovej hodiny v daný deň. Termín náhradnej lekcie si účastník sleduje po prihlásení do svojho konta. Po uplynutí 3-mesačnej lehoty od pôvodného dátumu konania kurzu nárok na náhradu prepadá. V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý časový rozvrh výučby, miesto konania lekcie, ani inštruktorka pôvodného termínu lekcie. V prípade, že rezervovaná náhradná lekcia zostane nevyužitá z akýchkoľvek dôvodov, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady.

3.3 Ak sa účastník nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz), bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých už kurz uplynul, vrátená alikvotná čiastka kurzovného (skrátená o manipulačný poplatok podľa bodu 4. týchto podmienok). *Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť oznámiť vedeniu spoločnosti organizujúcej  kurzy formou online storna prostredníctvom konta užívateľa (vo "Vaše prihlášky" treba kliknúť v konkrétnej prihláške na "storno", vyplniť číslo účtu a odoslať, číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané v prospech spoločnosti organizujúcej kurzy). Účastník kurzu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky členského len od termínu odoslania online storna.

4. Manipulačný poplatok

V prípade zrušenia prihlášky pred začiatkom, resp. počas konania kurzu, vám vrátime alikvotnú čiastku "nespotrebovaného" kurzovného skrátenú o nasledovný % manipulačný poplatok:

P.č. Termín zaslania storna* Manipulačný poplatok z alikvotnej čiastky
1. menej ako 3 dni pred začiatkom a do polovice kurzu 10%
2. od polovice trvania kurzu 30%

Zabezpečenie náhradníka je možné bez manipulačného poplatku.

Pri stornovaní kurzu, Vám ostanú riadne ospravedlnené hodiny v konte a môžete si ich nahradiť podľa podmienok v bode 3. Alikvótne kurzovné za ospravedlnené hodiny nevraciame.

5. Súhlas dotknutej osoby

v zmysle § 7 zák. č. č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov, súhlasí dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov pre interné účely spoločnosti. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, pre marketingové účely prevádzkovateľa kurzov bez nároku na honorár.

6. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu/tréningu vzniká od celej hodiny začiatku kurzu/tréningu a to v prípade, ak je účastník prítomný v priestore telocvične. Ak účastník opustí priestor telocvične zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu. Počas kurzov babygym má zodpovednosť za dieťa zákonný zástupca a to počas celej doby trvania lekcie.

7. Výhrada zmeny termínu kurzu

V prípade nemožnosti konania kurzov z dôvodu havárie, nutných opráv, alebo z iných závažných dôvodov, si poskytovateľ kurzov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu.

8. Kamerovo monitorovaný priestor

Pre bezpečnosť detí je priestor plaveckej akadémie monitorovaný kamerovým systémom. Priestor je monitorovaný online kamerou výlučne pre potreby manažmentu strediska.